Visselblåsning Currentum – Vi vill ta ansvar!

Currentum eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs dialog om problem som uppkommer i verksamheten. I vanliga fall hanteras eventuella problem mellan de direkt berörda.

Skulle det uppstå allvarliga missförhållanden i vår verksamhet, som bryter mot lagar eller Currentums policys, kan medarbetare, leverantörer, konsulter, underentreprenörer eller kunder påtala detta anonymt genom att larma direkt till Currentum centralt – via vår visselblåsartjänst.

Läs gärna igenom vår visselblåsarpolicys för att få en tydlig vägledning om när och hur allvarliga missförhållanden på företaget kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie ordning för rapportering. Alla avslöjanden om allvarliga missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt. Policyn är framtagen med beaktande av lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden – även kallad visselblåsarlagen. Vidare finns ett förstärkt skydd från EU:s visselblåsardirektiv som anger att den som slår larm ska skyddas av sekretess.

Anmälan går direkt till en extern part, WhistleB. Därefter kontaktas Currentums styrelseordförande.

Styrelseordförande bedömer om ärendet ska tas vidare, med stöd av HR, jurist eller företagets VD beroende på vad utredningen gäller.

I den utsträckning det anses lämpligt återkopplar styrelseordförande regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras. Är det en anonym anmälan sker det via den externa visselblåsarparten.

Länk till anmälan:
https://report.whistleb.com/sv/currentum